THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 16 | 816 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2020 76 | 776 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG 3C: 776
15-02-2020 17 | 526 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 45 | 765 TRƯỢT | TRƯỢT
13-02-2020 32 | 132 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
12-02-2020 46 | 658 TRƯỢT | TRƯỢT
11-02-2020 96 | 696 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG 3C: 696
10-02-2020 35 | 046 TRƯỢT | TRƯỢT
09-02-2020 47 | 456 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
08-02-2020 91 | 281 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRƯỢT
07-02-2020 73 | 964 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRƯỢT
06-02-2020 75 | 385 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
05-02-2020 05 | 616 TRÚNG LÔ: 05 | TRƯỢT
04-02-2020 10 | 511 TRÚNG ĐỀ: 10X3 | TRƯỢT
03-02-2020 07 | 107 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG 3C: 107
02-02-2020 34 | 423 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT