THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-04-2020
31-03-2020 19 | 818 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 01 | 912 TRƯỢT | TRƯỢT
29-03-2020 14 | 924 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRƯỢT
28-03-2020 59 | 268 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRƯỢT
27-03-2020 55 | 545 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
26-03-2020 45 | 024 TRƯỢT | TRƯỢT
25-03-2020 96 | 386 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
24-03-2020 68 | 578 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 578
23-03-2020 23 | 132 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 21 | 622 TRƯỢT | TRƯỢT
21-03-2020 06 | 801 TRÚNG LÔ: 06 | TRƯỢT
20-03-2020 67 | 069 TRƯỢT | TRƯỢT
19-03-2020 74 | 163 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRƯỢT
18-03-2020 89 | 478 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRƯỢT
17-03-2020 67 | 367 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
16-03-2020 23 | 431 TRƯỢT | TRƯỢT