THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 19 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 18 | 43 TRÚNG LÔ: 18 | TRƯỢT
13-10-2021 22 | 23 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 23X3
12-10-2021 18 | 26 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 26X2
11-10-2021 43 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 59 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 56 | 42 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG SL: 42X2
08-10-2021 50 | 17 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG SL: 17X2
07-10-2021 69 | 52 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
06-10-2021 45 | 20 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 57 | 59 TRƯỢT | TRÚNG SL: 59
04-10-2021 46 | 59 TRƯỢT | TRÚNG SL: 59X2
03-10-2021 80 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
02-10-2021 67 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50
01-10-2021 20 | 38 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG SL: 38X2
30-09-2021 11 | 25 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT